Fryske Tsjinst

“De iene is de oare net”

Oer de rykdom en de útdaging fan ferskillende karakters.

Fryske Tsjinst
26 maaie 19.00 oere 2019
Goede Herderkerk
Ds. Sara de Vries-Terpstra

Raad van Kerken Heerenveen